ALGEMENE VOORWAARDEN

 Website

De gebruiker gaat akkoord met het feit dat het gebruik van deze website voor haar eigen rekening en risico is. Noch AKB DoucheComfort , noch haar werknemers of derden welke medewerking verlenen dan wel content aanleveren garanderen dat het gebruik van de website ononderbroken zal zijn dan wel foutloos. Evenmin geven zij een garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de website, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, dienst of aankoop via de website.

AKB DoucheComfort behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Hoewel wij er alles aandoen om onze service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij verlies van gegevens ontstaan. AKB DoucheComfort verstrekt daarom geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet.

AKB DoucheComfort heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren, met inbegrip van het staken van haar activiteiten, maar niet beperkt tot, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de website. Verder heeft AKB DoucheComfort het recht het verspreiden van gedeeltes van informatie te staken alsmede categorie informatie. Ook mag AKB DoucheComfort wijzigingen doorvoeren in of verwijderen van doorgifte methodes van informatie en de snelheden ervan.

AKB DoucheComfort behoudt zich alle auteurs- en andere rechten aan de service evenals aan de gepubliceerde inhouden, informaties, foto's, video's en databases voor (hieronder "beschermd eigendom" genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AKB DoucheComfort is daarom uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker is geheel aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een schending van auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten of enige andere schade die voortvloeit uit een dergelijke onderwerping. Door het indienen van materiaal aan een openbaar gedeelte van de website, garandeert de gebruiker dat de eigenaar van dergelijk materiaal uitdrukkelijk toestemming heeft verleend aan AKB DoucheComfort voor het gebruik van dergelijk materiaal, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen en distribueren van het materiaal (in zijn geheel of gedeeltelijk) en / of op te nemen in andere werken, in welke vorm dan ook, in hedendaagse media of nog te ontwikkelen technologie.

AKB DoucheComfort kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke eisen om te zetten of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De telkens actuele gebruiksvoorwaarden vindt u onder https://akb-douchecomfort.be/algemene-voorwaarden. Door gebruik te maken van de website, gaat u ( "u" of de "gebruiker") akkoord met de voorwaarden die AKB DoucheComfort heeft samengesteld. Als gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de beschreven algemene voorwaarden (de "Gebruikersvoorwaarden" of "Overeenkomst"), verzoekt AKB DoucheComfort de gebruiker om zich/haar te onthouden van het gebruik maken van de website. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de contract Aanbieder gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

De gebruiker dient vanaf deze website geen enkel materiaal plaatsen of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou neerkomen op een misdrijf, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet overtreedt.

AKB DoucheComfort heeft het recht maar niet de plicht, om de inhoud van de website te allen tijde te monitoren, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en alle operationele regels te bepalen, alsmede om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- of regelgeving of geautoriseerd verzoek van de regering.

Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Door het gebruik van deze website, stemt de gebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de website, het Belgisch recht van toepassing is. Tevens zullen partijen alvorens zij een beroep op de op grond van deze voorwaarden bevoegde rechter te Hasselt doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, dan wel door middel van mediation te beslechten.